2018-12-18
Turniej Siatkówki Dziewcząt
2018-12-06
Mikołajki
2018-11-09
"Rekord dla Niepodległej"
2018-10-14
Dzień Edukacji Narodowej
 • Temperatura: 6.1°C
 • Odczuwalna: 6.1°C
 • Wilgotność: 88%
 • Kierunek wiatru: WNW
 • Prędkość wiatru: 8.0km/hr
 • Ciśnienie: 1002.9hPa
 • Opady z 24h: 0.2mm

Stacja pogodowa

Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu

 

Zarządzenie nr 11/2015/ 2016 

Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie informacji o terminach rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 

Na podstawie art. 20l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                 (Dz. U. 2015.2156 j. t.). zarządza się, co następuje:

 Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu zarządza, co następuje:

§ 1

Kandydatów na uczniów klasy pierwszej i ich rodziców informuje się o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2016 r., poprzez zamieszczenie informacji o treści powyższego Zarządzenia na stronie internetowej Szkoły (www.gimnazjum.steszew.pl) i udostępnienie do wglądu kopii Zarządzenia w bibliotece szkolnej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretariatowi szkoły oraz administratorowi strony internetowej szkoły.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu

 

Zarządzenie nr 12/2015/ 2016

Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie zasad naboru kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie art. 39 ust. 6  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 j. t.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się zasady naboru kandydatów do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu na rok szkolny 2016/2017.

§ 2

Określa się wzory dokumentów wymaganych podczas naboru:

 1. Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej
 2. Oświadczenie dot. uczestnictwa kandydata w zajęciach religii/etyki

§ 3

Zasady naboru i wzory dokumentów wymienione w § 2 stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia naboru kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017.

 

 
 

Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu

 

Zarządzenie nr 13/2015/ 2016

Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu 

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie w sprawie powołania zespołu ds. naboru kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017

 Na podstawie art. 39.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015.2156 j. t.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół ds. naboru kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017 do Publicznego  Gimnazjum w Inowłodzu w składzie:

   –  Izabela Pelińska                      - przewodniczący komisji

   –  Ewa Godlewska                       - członek komisji

   –  Paulina Kowalska                    - członek komisji

§ 3

 Zadania zespołu:

1. Pobranie z sekretariatu szkoły zgłoszeń z załącznikami złożonymi przez rodziców/opiekunów.

2. Sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym.

3. Przeprowadzenie analizy dokumentów w celu utworzenia oddziałów z zachowaniem wymagań:

a) liczba uczniów  ,

b) równość płci,

c) związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Sporządzenie listy kandydatów w oddziałach.

 

 

§ 2

Posiedzenie zespołu odbywa się na terenie szkoły w terminie ustalonym przez przewodniczącego zespołu do spraw naboru kandydatów.

Z posiedzenia sporządza się protokół.

§ 3

Przewodniczący i członkowie zespołu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia naboru kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017.

 

 

 Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu

Warunki rekrutacji do Publicznego Gimnazjum  w Inowłodzu

na rok szkolny 2016/2017

1. Do klas pierwszych gimnazjum przyjmuje się młodzież po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia młodzież zamieszkałą w tym obwodzie. Zgłoszenia  przyjmowane są od 1.06 do 22.06 2016r.

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli  gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

4. Zasady punktacji obowiązujące kandydatów do Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017

A .Punkty za oceny z 5 przedmiotów
w   klasie 6 szkoły podstawowej

Punktacja ocen:

Celujący – 8 pkt.

Bardzo dobry – 7 pkt.

Dobry – 5 pkt.

Dostateczny – 3 pkt.

Dopuszczający – 1 pkt.

B. Punkty wynikające z oceny zachowania   w klasie 6 szkoły podstawowej

Wzorowe – 5 pkt.

Bardzo dobre – 4 pkt.

Dobre – 3 pkt.

Inne – 0 pkt.

C. Punkty za świadectwo 
wyróżnieniem   w klasie 6 szkoły podstawowej

5 pkt.

D. Punkty za dodatkowe osiągnięcia   ucznia(np. konkursy przedmiotowe, zawody sportowe, praca w Samorządzie,   Wolontariacie i innych organizacjach)

Max. 10 pkt.

E. Punkty za test kompetencyjny po   klasie 6 szkoły podstawowej

Max. 40 pkt.

 5. Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

- wniosek o przyjęcie do Gimnazjum

- kserokopia aktu urodzenia

- wyniki sprawdzianu

- świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej

6. Harmonogram rekrutacji

L.p.

Terminy

Rodzaj   zadania

Termin   uzupełniający

1.

01czerwca 2016- 22 czerwca 2016

Złożenie wniosku o przyjęcie do   gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata   warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

- podanie o przyjęcie

- kopia aktu urodzenia

24 czerwca 2016 – 28 czerwca 2016

2.

 24 czerwca 2016 -

28 czerwca 2016

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do   gimnazjum o:

- świadectwo ukończenia szkoły   podstawowej

-zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

 

3.

29 czerwca 2016 - 01 lipca 2016

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną   wniosków o przyjęcie do gimnazjów i dokumentów potwierdzających spełnianie   przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu   rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej   czynności o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

15 lipca 2016 – 18 lipca 2016

3.

 06  lipca 2016

 

Podanie do publicznej wiadomości przez   komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08 sierpnia 2016

 

4.

06  lipca 2016 – 08 lipca 2016

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata   woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły   podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie   zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum

08 sierpnia 2016  - 10 sierpnia 2016

5.

11  lipca 2016

 

Podanie do publicznej wiadomości przez   komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11  sierpnia 2016

 

 Wzór wniosku o przyjęcie do gimnazjum do pobrania w sekretariacie szkoły.

                    …..........................................................

                                               ( imiona i nazwiska rodziców / opiekunów/ ucznia)

 

                                                        ………………………………………….

                                                                  ( adres zamieszkania)

 

PODANIE

 

Proszę o przyjęcie do Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu do klasy I

w roku szkolnym 2016/2017.

 

Dane personalne ucznia:

 

 1. Nazwisko, imiona………………………………………………………

 

 1. PESEL ucznia………………………………………………………….

 

 1. Data urodzenia…………………………………………………………

 

 1. Miejsce urodzenia……………………………………………………..

 

 1. Adres zamieszkania ucznia, nr telefonu ………………………………..

 

………………………………………………………………………….

 

6. Adres e-mailowy rodziców/ opiekunów ( do dziennika elektronicznego)........................................................................................

 

 

 

Zgadzam się na zamieszczenie w dzienniku lekcyjnym i innej dokumentacji szkoły moich danych osobowych dotyczących adresu zamieszkania, miejsca pracy i telefonów kontaktowych.

                                               ………………………………………………….

                                                        ( data, podpisy rodziców)

 Copyright © 2019 Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.gimnazjuminowlodz.pl/informacje/informacja-dla-rodzicow-kandydatow-do-klas-i-w-roku-szkolnym-2016-2017/