2018-12-18
Turniej Siatkówki Dziewcząt
2018-12-06
Mikołajki
2018-11-09
"Rekord dla Niepodległej"
2018-10-14
Dzień Edukacji Narodowej
 • Temperatura: 4.7°C
 • Odczuwalna: 4.3°C
 • Wilgotność: 67%
 • Kierunek wiatru: W
 • Prędkość wiatru: 0.0km/hr
 • Ciśnienie: 1012.7hPa
 • Opady z 24h: 0.2mm

Stacja pogodowa

Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu

 

Inowłódz, dn. 23.05.2018r

 

Klauzula informacyjna dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu

 

Działając na podstawie:

 art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679                           Dyrektor Publicznego Gimnazjum  w Inowłodzu informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu z siedzibą w Inowłodzu ul. Spalska 5, 97-215 Inowłódz. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana oraz Państwa dzieci danych osobowych.

 

 1. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Kazimierz Grygiel, e-mail: kazimierz@inowlodz.pl tel. 447101234, tel. kom. 509614886

 

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Ustawy o systemie oświaty, podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz ustaw towarzyszących i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

 

 1. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

 

 1. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.gimnazjum.inowlodz.pl w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe rodziców przechowywane będą przez okres nauki w szkole, a następnie trwale usuwane. Dane osobowe uczniów oraz informacje o przebiegu nauczania będą przechowywane przez okres nauki w szkole, a następnie archiwizowane przez okres 50 lat.

 

 

 1. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

 1. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

 

 1.  Posiada Pani/Pan prawo do:

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

2) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

3) przenoszenia danych,

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

5) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli administrator nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania.

 

 1. 14. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 1. Pani/Pana oraz  dziecka dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza UE.

 

 

                                                                           Administrator Danych Osobowych – Małgorzata Tabor

 

Klauzulę zamieszcza się:

 1. Na stronie internetowej szkoły: www.gimnazjum.inowlodz.pl
 2. Na tablicy ogłoszeń w szkole

 

 

 

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI 

………………………………………………………   - podpis rodzica/ opiekuna    ucz. ………………………………………………

(czytelny podpis rodzica/ opiekuna)                                                                                 (imię i nazwisko dziecka)

Copyright © 2019 Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.gimnazjuminowlodz.pl/klauzula-informacyjna-dla-rodzicow-uczniow-publicznego-gimnazjum-w-inowlodzu/