2018-12-18
Turniej Siatkówki Dziewcząt
2018-12-06
Mikołajki
2018-11-09
"Rekord dla Niepodległej"
2018-10-14
Dzień Edukacji Narodowej
  • Temperatura: 6.3°C
  • Odczuwalna: 5.8°C
  • Wilgotność: 58%
  • Kierunek wiatru: W
  • Prędkość wiatru: 0.0km/hr
  • Ciśnienie: 1012.6hPa
  • Opady z 24h: 0.2mm

Stacja pogodowa

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

I. Uwagi wstępne:

1.        Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2.       Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
      a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
      b. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
      c. dbałość o honor i tradycje szkoły;
     d. dbałość o piękno mowy ojczystej;
     e. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
     f. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
     g. okazywanie szacunku innym osobom.

3.       Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.      Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem określonym w Rozporządzeniu MEN.

II. Kryteria oceny z zachowania:

1.      Uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje 200 punktów.

2.       Liczba punktów zmienia się w trakcie trwania półrocza – uczeń otrzymuje tzw. punkty dodatnie i ujemne.

3.       Szczegółowe kryteria oceny z zachowania:

· ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1.     Spełnia kryteria na ocenę dobrą, wymienione w punktach 1 – 8, a ponadto:

2.       inicjuje i aktywnie uczestniczy w pracach użytecznych na rzecz klasy i szkoły; wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne; inicjuje i czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły;

3.       z własnej inicjatywy pomaga słabszym uczniom w nauce;

4.      w ramach swych możliwości i umiejętności aktywnie działa na rzecz rozsławienia dobrego imienia szkoły (konkursy, zawody, organizacje młodzieżowe, wolontariat)

5.      pracuje nad własnym rozwojem

6.      charakteryzuje się wzorową kulturą osobistą i nienagannymi manierami


co w przeliczeniu daje powyżej 400 punktów, jednocześnie liczba punktów ujemnych nie może przekroczyć 50


· ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

1.      spełnia kryteria na ocenę dobrą, wymienione w punktach 1 – 8, a ponadto:

2.      aktywnie uczestniczy w pracach użytecznych na rzecz klasy i szkoły; bardzo dobrze pełni dyżury klasowe i szkolne; czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły;

3.      pomaga słabszym uczniom w nauce;

4.      w ramach swych możliwości i umiejętności działa na rzecz rozsławienia dobrego imienia szkoły (konkursy, zawody, organizacje młodzieżowe, wolontariat)

5.      charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą


co w przeliczeniu daje od 300 do 399 punktów, jednocześnie liczba punktów ujemnych nie może przekroczyć 100

· ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie poniższe kryteria:

1.      dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne;

2.       nieobecności usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;

3.       okazuje szacunek wszystkim członkom zbiorowości szkolnej;

4.       przestrzega zasad kultury, dba o kulturę słowa;

5.       stosuje się do poleceń dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

6.       przejawia troskę o mienie szkolne i środowisko naturalne, szanuje cudzą własność, przeciwstawia się destrukcyjnym zachowaniom rówieśników;

7.       przestrzega zasad bezpieczeństwa, nie ulega nałogom, nie namawia do nich rówieśników;

8.       w relacjach szkolnych nie narusza norm uczciwości i prawdomówności;

9.       aktywizowany przez nauczyciela bierze udział w pracach na rzecz klasy i szkoły;

10.  Nie utrudnia prowadzenia zajęć lekcyjnych i dodatkowych

11.  Poproszony pomaga innym


co w przeliczeniu daje od 200 do 299 punktów, jednocześnie liczba punktów ujemnych nie może przekroczyć 200


         · ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

1.      w znacznym stopniu wywiązuje się z obowiązków szkolnych i regularnie uczęszcza na zajęcia szkolne;

2.       ma sporadyczne spóźnienia i nieusprawiedliwione nieobecności;

3.       stara się okazywać szacunek wszystkim członkom zbiorowości szkolnej;

4.       przestrzega zasad kultury, stara się o kulturę słowa;

5.       sporadycznie nie stosuje się do poleceń dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

6.       stara się szanować mienie szkoły, środowisko naturalne i cudzą własność, a nieliczne wyrządzone szkody naprawia;

7.       dba o zasady bezpieczeństwa, stara się nie ulegać nałogom, a nieliczne uchybienia eliminuje samodzielnie lub z pomocą wychowawcy;

8.       sporadyczne naruszenie norm uczciwości i prawdomówności eliminuje;

9.       wykazuje chęć poprawy, a jego uchybienia są nieliczne;


co w przeliczeniu daje od 100 do 199 punktów

· ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 

1.      zaniedbuje obowiązki szkolne; często spóźnia się na zajęcia;

2.      wagaruje i w znacznym stopniu nie usprawiedliwia nieobecności;

3.       nie okazuje szacunku członkom zbiorowości szkolnej;

4.       nie przestrzega zasad kultury, nie dba o kulturę słowa;

5.      nie stosuje się do poleceń dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

6.       przekracza zasady bezpieczeństwa, sporadycznie ulega nałogom, a negatywne zachowania stara się eliminować z pomocą wychowawcy;

7.       nie szanuje mienia szkoły, środowiska naturalnego oraz cudzej własności, ale wyrządzone szkody stara się naprawić;

8.       narusza normy uczciwości i prawdomówności;

9.       wykazuje chęć poprawy, pomimo licznych uchybień;

10.  Utrudnia prowadzenie zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych

11.  Nie wykazuje zainteresowania działaniami na rzecz szkoły i społeczności szkolnej, łamie zasady i normy współżycia społecznego


co w przeliczeniu daje od 0 do 99 punktów


                    · ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 1.      zaniedbuje i lekceważy obowiązki szkolne; regularnie spóźnia się na zajęcia

2.       wagaruje, nie usprawiedliwia nieobecności;

3.      nie okazuje szacunku członkom zbiorowości szkolnej;

4.       nie przestrzega zasad kultury, nie dba o kulturę słowa;

5.       nie stosuje się do poleceń dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

6.       nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, ulega nałogom, namawia do nich rówieśników, działa w nieformalnych grupach. Stwarza sytuacje niebezpieczne dla zdrowia i życia swojego i innych. Narusza nietykalność cielesną. Narusza godność osobistą używając słów i gestów uwłaczających i obraźliwych.

7.      dokonuje aktów agresji, niszczy mienie szkoły oraz nie szanuje cudzej własności, dewastuje środowisko naturalne; wszedł w kolizję z prawem

8.       narusza normy uczciwości i prawdomówności;

9.       nie wykazuje chęci poprawy, pomimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych;

10.  Uchyla się od wszelkich działań na rzecz szkoły i społeczności szkolnej

11.  Zachowuje się nagannie także poza terenem szkoły

12.  Nagminnie utrudnia prowadzenie lekcji


co w przeliczeniu daje poniżej 0 punktów

4.  Zachowanie ocenia się następująco:


· wzorowe:          400 punktów i więcej
· bardzo dobre:    300 – 399 punktów
· dobre:               200 – 299 punktów
· poprawne:         100 – 199 punktów
· nieodpowiednie:     0 – 99 punktów
· naganne:           poniżej 0 punktów


5. Zasady przyznawania punktów:

a. dodatnie:

Lp.

zachowania ucznia

punkty

częstotliwość oceniania

1.

Pozaszkolne konkursy przedmiotowe i zawody sportowe:
- udział (w konkursach wieloetapowych za każdy etap)

20

każdorazowo

- zajęcie I, II, III miejsca lub inne wyróżnienie na etapie gminnym lub rejonowym

35-30-25

punkty przyznaje się na ostatnim etapie, w którym uczeń bierze udział

- finaliści na etapie wojewódzkim lub wyższym

50

każdorazowo

- laureaci konkursów przedmiotowych oraz zajęcie I, II, III miejsca na etapie wojewódzkim lub wyższym

100

każdorazowo

2.

Szkolne konkursy przedmiotowe i zawody sportowe:
- udział
- zajęcie I, II, III miejsca lub inne wyróżnienie10
25-20-15

każdorazowo

3.

Aktywne pełnienie funkcji w szkole

15

raz na półrocze

4.

Aktywne pełnienie funkcji w klasie

10

raz na półrocze

5.

Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego

5

każdorazowo

6.

Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego szkolnego

10

każdorazowo w tygodniu pełnienia obowiązków dyżurnego

7.

Praca na rzecz środowiska (wolontariat)

1-20

każdorazowo

8.

Praca lub dar na rzecz szkoły lub klasy

1-20

każdorazowo: na rzecz szkoły – 20 pkt. , na rzecz klasy – 10 pkt.

9.

Aktywny udział w pracach kół zainteresowań i organizacjach (za każde koło)

10

raz na półrocze

10.

Frekwencja 100%

30

raz na półrocze

11.

Absencja w 100% usprawiedliwiona w terminie wyznaczonym przez wychowawcę

15

raz na półrocze

12.

Udokumentowana pomoc koleżeńska

 

10

każdorazowo

13.

Przeciwstawianie się negatywnym postawom i zachowaniom rówieśników

20

każdorazowo

14.

Terminowe wykonywanie poleceń dyrektora i nauczycieli

5

z każdego przedmiotu raz na semestr

15.

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz

20

każdorazowo

 

16.

Pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu godzin wychowawczych i lekcji przedmiotowych

5-10

każdorazowo

17.

Wysoka kultura osobista

40

raz na półrocze

18

Regularne noszenie mundurka szkolnego

10

raz na miesiąc

19.

Pochwała dyrektora szkoły  za wybitne osiągnięcia lub pracę na rzecz szkoły i środowiska

100

raz na półrocze


b. ujemne:

Lp.

zachowania ucznia

punkty

częstotliwość oceniania

1.

Nie przestrzeganie i nie wykonywanie zarządzeń oraz poleceń dyrektora i nauczycieli

10

każdorazowo

2.

Złośliwe przeszkadzanie na lekcji

10

każdorazowo

3.

Aroganckie zachowanie wobec pracowników szkoły i innych osób

20

każdorazowo

4.

Niewłaściwe wypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego i szkolnego

10

każdorazowo

5.

Brak punktualności w wykonywaniu poleceń dyrektora i nauczycieli

5

z każdego przedmiotu raz na semestr

6.

Niewłaściwe zachowanie narażające bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

20

każdorazowo

7.

Używanie przemocy fizycznej i psychicznej

20

każdorazowo

8.

Wulgarne słownictwo

10

każdorazowo

9.

Kłamstwa

10

każdorazowo

10.

Niszczenie mienia szkoły i innych osób

10-20

każdorazowo

11.

Kradzieże, zastraszanie i wyłudzanie pieniędzy

40

każdorazowo

12.

Nałogi i używki (papierosy, alkohol, środki odurzające)

40

każdorazowo

13.

Zaśmiecanie otoczenia i niszczenie przyrody

10

każdorazowo

14.

Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia – 1 godzina

10

każdorazowo

15.

Spóźnianie się na lekcje – 1 spóźnienie

5

każdorazowo

16.

Fałszowanie podpisów i innych dokumentów, niszczenie dokumentacji szkolnej

30

każdorazowo

17.

Niewłaściwy i niehigieniczny wygląd ucznia

5

każdorazowo

18.

Brak mundurka szkolnego i obuwia na zmianę

10

na miesiąc

19

Niewłaściwe zachowanie na wycieczkach i innych wyjściach poza teren szkoły

20

każdorazowo

20.

Upomnienie dyrektora szkoły

100

każdorazowo

21

prowokowanie konfliktów, nieporozumień, snucie intryg(ubliżanie i wyśmiewanie się z innych)

10

każdorazowo

22

niewłaściwe zachowanie się podczas przerw

5-10

każdorazowo

23

Używanie telefonu komórkowego w szkole w godzinach 815-1435

20

każdorazowo

24

ucieczka z lekcji

30

za każdą godzinę
III. Tryb i zasady ustalania oceny ze sprawowania:

1.       Ocenę zachowania ustala wychowawca na podstawie uzyskanej liczby punktów po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Fakt zasięgnięcia opinii wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

2.        Punkty ustala wychowawca na podstawie wpisanych do zeszytu uwag przez nauczyciela lub podanych przez pracownika szkoły oraz ucznia, który był świadkiem zdarzenia.

3.        Wszystkie uwagi i osiągnięcia mające wpływ na punktację muszą znajdować się w założonym przez wychowawcę ZESZYCIE UWAG.

4.       Wychowawca systematycznie omawia z uczniami na lekcjach wychowawczych ich zachowanie, udziela im informacji i planuje pracę nad zmianami w ich funkcjonowaniu.

5.        Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej punktów za I i II półrocze.

6.       Wychowawca ustala i podaje do wiadomości uczniom śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania na co najmniej siedem dni przed klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej.

 IV. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 

 

1.        Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą czynić starania o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, jeżeli:
a. frekwencja ucznia na zajęciach edukacyjnych w okresie od września do maja nie była niższa niż 85%, a wszystkie nieobecności są usprawiedliwione;
b. uczeń nie otrzymał nagany dyrektora szkoły.

2.        Pisemną prośbę o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana należy złożyć na ręce dyrektora szkoły po podaniu przez wychowawcę do wiadomości przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania, nie później jednak niż na sześć dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3.        Wychowawca klasy dokonuje ponownie analizy respektowania zasad współżycia społecznego i norm etycznych ucznia, podejmuje decyzję, a z wykonanych czynności sporządza notatkę służbową.

4.        Pozostałe zagadnienia reguluje uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie „Punktowego systemu oceny zachowania ucznia”.

 

Copyright © 2019 Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.gimnazjuminowlodz.pl/nasza-szkola/dokumenty-szkoly/punktowy-system-oceniania/