2018-12-18
Turniej Siatkówki Dziewcząt
2018-12-06
Mikołajki
2018-11-09
"Rekord dla Niepodległej"
2018-10-14
Dzień Edukacji Narodowej
 • Temperatura: 6.3°C
 • Odczuwalna: 5.8°C
 • Wilgotność: 58%
 • Kierunek wiatru: W
 • Prędkość wiatru: 0.0km/hr
 • Ciśnienie: 1012.6hPa
 • Opady z 24h: 0.2mm

Stacja pogodowa

                    ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

               PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W INOWŁODZU

 

       Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie oceniania warunków i sposobu klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 58,poz.475)ustala się następujące priorytety szkolnego:


I.ZAŁOŻENIA OGÓLNE ZASAD WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA  :

1.Szkoła posiada zatwierdzone Uchwałą Rady Pedagogicznej Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania.                                                                                                                                                                    

2.Dopuszcza się używanie skrótu nazwy Zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania w postaci     ZWO.                                                                                                                                                                              

3.ZWO jest dostępne do wglądu na miejscu w sekretariacie szkoły w postaci uwierzytelnionej kopii.                                                                                                                                                         

4.Orginał tego dokumentu przechowuje się jako załącznik do księgi protokołów Rady Pedagogicznej oraz Statutu Szkoły .Oryginały tego dokumentu s a udostępniane tylko uprawnionym organom kontrolnym.                                                                                                                   

5.ZWO podlegają ewaluacji i mogą zostać zmienione z powodu pojawiania się konieczność udoskonalenia tego dokumentu.                                                                                                                         

 6.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania oraz formułowaniu oceny zgodnie z przedmiotowymi kryteriami oceniania.                                                                                                                                                              

 7.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:                                                                                                                    

 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy
 • dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia
 • umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

8.  Oceniania wewnątrzszkolne obejmuje:

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych w formie przedmiotowych kryteriów oceniania
 • bieżące ocenienie i śródroczne klasyfikowanie zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania według skali ocen i w formach przyjętych w szkole
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych
 • ustalanie ocen klasyfikacyjnych roku szkolnego (semestru)
 • warunki poprawiania ocen klasyfikacyjnych                                                                                                       

9.  Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania są zgodne z:                                                                                  

 • Rozporządzeniem MEN z 31 marca 2009 roku
 • Statutem Szkoły
 • Podstawą programową III etapu kształcenia ogólnego
 • Programem Szkoły

10.  Integralnymi częściami Zasad Wewnętrznego Oceniania są :

 • szkolny regulamin oceniania zachowania
 • przedmiotowe systemy oceniania zawierające wymagania na poszczególne oceny
 • kryteria oceniania wiadomości i umiejętności uczniów

11.  Sposobami informacji rodziców (prawnych opiekunów)o postępach w nauce  i frekwencji ich dzieci są :

 • W roku szkolnym organizowane są zebrania  dla  rodziców (prawnych opiekunów) z wychowawcą:
 • Terminy zebrań i konsultacji ogólnoszkolnych z nauczycielami ustala na początku roku szkolnego Dyrektor Szkoły.
 • W razie pilniej potrzeby, nauczyciel ,wychowawca lub przedstawiciel dyrekcji szkoły wzywa rodziców (prawnych opiekunów) ucznia do stawienia się w szkole w innym terminie w celu odbycia indywidualnej konsultacji.

12.O częstotliwości oceniania przedmiotowego decyduje liczba godzin zajęć  edukacyjnych wynikająca z planu nauczania:

 • Podstawą klasyfikacji semestralnej i końcowo rocznej ucznia jest minimum 5 ocen bieżących w ciągu semestru , jeżeli przedmiot nauczania jest realizowany w wymiarze więcej niż jedna godzina tygodniowo . 
 • W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo -ocenę semestralną wystawiamy co najmniej z 4 ocen cząstkowych

13.Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:

 • Nauczyciel sprawdza i ocenia umiejętności i wiadomości oraz postępy ucznia na podstawie :

- testów osiągnięć szkolnych , prac klasowych , kartkówek

- wypowiedzi ustnych ucznia

- prac pisemnych ucznia w (wypracowań , prac domowych)

 • Ocenę podwyższyć lub obniżyć mogą :

- projekty wykonywane przez ucznia

- obserwacja ucznia (na podstawie aktywności podczas zajęć)

- inne formy aktywności ucznia  ujęte w Przedmiotowych Systemach Oceniania według przedmiotowych kryteriów oceniania

 • Zasady oceniania nie dotyczą następujących przedmiotów:

            - wychowanie fizyczne

            - informatyka

            - technika

            - muzyka

           - plastyka

W przedmiotach tych obowiązują odrębne zasady oceniania sformułowane w Przedmiotowych Systemach Oceniania .

14.Procedury sprawdzania i poprawiania osiągnięć ucznia .

 • Osiągnięcia i postępy ucznia są oceniane przynajmniej raz w miesiącu na wszystkich zajęciach edukacyjnych objętych planem nauczania .
 • W danym tygodniu zajęć edukacyjnych mogą odbyć  się co najwyżej trzy prace klasowe ucznia .
 • Uczeń musi być poinformowany o terminie sprawdzianu pisemnego przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń zapisuje w zeszycie zapowiedziany sprawdzian
 • Sprawdziany pisemne musza być oceniane i omówione przez nauczyciela najpóźniej po upływie dwóch tygodni.
 • Uczniowie, którzy otrzymali ze sprawdzianu pisemnego ocenę niedostateczna mają prawo do jego poprawy ..Do dziennika lekcyjnego wstawiona jest pierwsza ocena z pracy klasowej oraz ocena z poprawy.
 • W przypadku nieobecność dłuższej niż dwa tygodnie uczeń ma przedłużony termin zaliczenia pracy klasowej.
 • Bieżącym , pisemnym sposobem kontroli wiadomości ucznia jest kartkówka , obejmująca zakresem treściowym 3 ostatnie tematy lekcji; czas przeznaczony na kartkówkę nie może przekraczać 1/3 czasu lekcji (15 minut) i nie podlega poprawie .
 • Kartkówka może być przeprowadzona bez uprzedzenia o nie uczniów :musi być oceniona w ciągu jednego tygodnia .
 • W szkole obowiązuje jednolita  punktacja dotycząca oceny testów i sprawdzianów pisemnych

- na ocenę niedostateczną 0-30%

- na ocenę dopuszczającą 31-50%

- na ocenę dostateczną 51-75%

- na ocenę dobra 76-90%

- na ocenę bardzo dobrą 91-100%

- na ocenę celującą - uczeń otrzymał ocenę bardzo dobra i rozwiązał Zadanie z poziomu wykraczającego .W testach nauczyciele uwzględniają wymagania konieczne,

podstawowe , rozszerzające , dopełniające i wykraczające.

II. SKALA OCEN

1. W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen bieżących oraz klasyfikacja semestralnych i końcowo rocznych (zgodna z Rozporządzeniem Ministra  Edukacji Narodowej )

NAZWA PEŁNA STOPNIA

STOSOWANY SKRÓT

SYMBOL CYFROWY

Stopień celujący

Cel

6

 Stopień bardzo dobry

Bdb.

5

Stopień dobry

db

4

Stopień dostateczny

Dst

3

Stopień dopuszczający

Dop

2

Stopień niedostateczny

ndst

1

Nie stosuje sie oczen cząstkowych

(np . minusy i plusy )

 

 

 

2. Oceny wyrażone w stopniach dzielą sie na :

 • (cząstkowe) bieżące dostarczające informacji  o rozwoju ucznia ,  jego aktywności , osiągnięciach w zakresie nauczanego przedmiotu w ciągu semestru
 • Semestralne ( końcowo roczne ) określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania nadanym etapie nauki .

3.Ocena ma na celu określanie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości stosunku do wymagań na poszczególne stopnie , ujętych w przedmiotowych wymaganiach programowych i kryteriach oceniania .

4. Ustala sie następujące ogólne kryteria stopni cząstkowych i klasyfikacyjnych :

 • Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń , który nie potrafi wykonać zadań       o charakterze odtwórczym przy pomocy nauczyciela oraz nie opanował  wszystkich umiejętności i wiadomości koniecznych , a braki w ukształtowanych umiejętnościach i posiadanych wiadomościach umożliwiają mu dalszy proces kształcenia ; nie pracował na lekcjach i w domu
 • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń , który wykonuje zadania o charakterze odtwórczym pod kierunkiem nauczyciela oraz ukształtował umiejętności i posiada wiadomości konieczne , a ewentualnie braki jest w stanie nadrobić w ciągu dalszego procesu kształcenia; pracował systematycznie w miarę swoich możliwości
 • Stopień dostateczny otrzymuje uczeń  n który samodzielnie wykonuje zadania o charakterze odtwórczym oraz ukształtował umiejętności i posiada wiadomości konieczne podstawowe;; pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie  tę cechę
 • Stopień dobry otrzymuje uczeń który wykonuje samodzielnie typowe zadania oraz ukształtował umiejętności i posiada wiadomości konieczne , podstawowe rozszerzające ; charakteryzował sie sumiennością i samodyscypliną podstawowe
 • Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń który samodzielnie wykonuje zadania nietypowe oraz ukształtował umiejętności i posiada wiadomości konieczne
 • podstawowe , rozszerzające i dopełniające ; charakteryzował sie zmiennością samodyscypliną znaczącymi postępami w nauce
 • Stopień celujący otrzymuje uczeń ,który spełnia kryterium na stopień bardzo dobry a dodatkowo zaprezentował szkołę na szczeblu wojewódzkim  w konkursach przedmiotowych , zawodach sportowych itp. zgodnych lub częściowo zgodnych z programem nauczania zajęć edukacyjnych , bądź ukształtował umiejętności lub posiada wiadomości wykraczające poza program nauczania zajęć edukacyjnych; stanowi wzór do naśladowania dla innych przy swojej pracowitości .

III. PROCEDURY OCENIANIA

 1. Klasyfikowanie uczniów:
 • Po zakończeniu semestru pierwszego ustalane są oceny semestralne klasyfikacyjne ze wszystkich zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania
 • Po zakończeniu semestru drugiego ustalane są oceny klasyfikacyjne końcowo roczne ucznia ze wszystkich zajęć edukacyjnych objętych planem nauczania
 • Uczeń który uzyskał ocenę niedostateczną z jednego obowiązkowego przedmiotu może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów
 • Uczeń i jego rodzice są powiadamiani o grożących ocenach klasyfikacyjnych i końcoworocznych niedostatecznych  co najmniej miesiąc przed terminem klasyfikacji
 1. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów
 • Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny i arkusze ocen
 • Oceny z dłuższych prac pisemnych wpisywane są kolorem czerwonym, kartkówki kolorem zielonym, inne oceny kolorem czarnym i niebieskim

IV. PROCEDURY  EWALUACJI

 1. Wszystkie oceny są jawne zarówno dla ucznia i jego rodziców( prawnych opiekunów)
 2. Podstawą do analizy osiągnięć i postępów ucznia są sprawdziany  oraz inne prace ucznia (np. prace domowe, projekty)

 

 

 

Copyright © 2019 Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.gimnazjuminowlodz.pl/nasza-szkola/dokumenty-szkoly/zasady-oceniania-w-publicznym-gimnazjum-w-inowlodzu/