2018-12-18
Turniej Siatkówki Dziewcząt
2018-12-06
Mikołajki
2018-11-09
"Rekord dla Niepodległej"
2018-10-14
Dzień Edukacji Narodowej
 • Temperatura: 6.1°C
 • Odczuwalna: 6.1°C
 • Wilgotność: 88%
 • Kierunek wiatru: WNW
 • Prędkość wiatru: 8.0km/hr
 • Ciśnienie: 1002.9hPa
 • Opady z 24h: 0.2mm

Stacja pogodowa

 Program edukacji ekologicznej Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu „Uczmy się od pszczół – program ochrony i promocji  pszczelarstwa  w gminie Inowłódz” zrealizowano w terminie 01.03.2012 – 30.06.2012. Zadaniami projektu objęto wszystkich uczniów  szkoły, tj.134 dziewcząt i chłopców w wieku 13-16 lat  pochodzących ze wsi gminy Inowłódz. Okazjonalnie uczestnikami projektu byli rodzice uczniów, koła gospodyń wiejskich, radni gminy, emeryci, goście odwiedzający gminę, szkoły podstawowe z terenu gminy Inowłódz. z młodzieżą gimnazjalną pracowało 14 nauczycieli, pszczelarz i bartnik.

Osiągnięte efekty rzeczowe promują założenia programu, posłużą również w następnych latach do szerzenia wiedzy pszczelarskiej wśród następnych roczników gimnazjalistów, promują pracę szkoły i wsparcie pozyskane ze strony WFOŚiGW w Łodzi.

Do efektów rzeczowych promujących projekt zaliczyć należy:

 • „Miodową książkę kucharską gimnazjalistów z Inowłodza” wydaną w szkole w nakładzie 200 egzemplarzy; rozpowszechniona została wśród uczniów szkoły, uczniów szkół podstawowych gminy Inowłódz, rodziców gimnazjalistów oraz dorosłych mieszkańców gminy
 • Broszurę o wykorzystaniu miodu w leczeniu i profilaktyce chorób wydaną w szkole w nakładzie 200 egzemplarzy; rozpowszechniona została wśród uczniów szkoły, uczniów szkół podstawowych gminy Inowłódz, rodziców gimnazjalistów oraz dorosłych mieszkańców gminy
 • Skrypt wiedzy o pszczołach wydany w szkole w nakładzie 200 egzemplarzy; rozpropagowany został wśród gimnazjalistów oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Inowłódz
 • Kartki okolicznościowe wydane w szkole w nakładzie 200 egzemplarzy; rozpropagowano je  wśród gimnazjalistów, uczniów szkół podstawowych i dorosłych mieszkańców gminy; służą również do propagacji projektu poza gminą Inowłódz, np. w czasie korespondencji z innymi szkołami czy placówkami współpracującymi
 • Broszurę: proste i praktyczne wskazówki zakładania kącików przydomowych dla pszczół wydrukowaną w wydawnictwie w nakładzie 1000 egzemplarzy; rozpropagowano ją  wśród gimnazjalistów, uczniów szkół podstawowych i dorosłych mieszkańców gminy; służy również do propagacji projektu poza gminą Inowłódz, np. w czasie korespondencji z innymi szkołami czy placówkami współpracującymi
 • Ulotkę: pożytki pszczelej pracy, rośliny miododajne wydrukowaną w wydawnictwie w nakładzie 1000 egzemplarzy; rozpropagowano ją  wśród gimnazjalistów, uczniów szkół podstawowych i dorosłych mieszkańców gminy; służy również do propagacji projektu poza gminą Inowłódz, np. w czasie korespondencji z innymi szkołami czy placówkami współpracującymi
 • Kalendarz na rok szkolny 2012/ 2013 wydrukowany w drukarni w nakładzie 400 egzemplarzy, podsumowujący zadania projektu; rozpropagowany wśród gimnazjalistów, uczniów szkół podstawowych i dorosłych mieszkańców gminy; służy również do propagacji projektu poza gminą Inowłódz, np. w czasie korespondencji z innymi szkołami czy placówkami
 • Artykuły w  prasie gminnej i powiatowej , wpisy na stronie internetowej gminy, szkoły, ekolodzkie.pl
 • Wystawy prac uczniów, wystawy zdjęć z odbytych zajęć udostępnione społeczności szkoły, rodzicom i innym osobom dorosłym odwiedzającym szkołę.

Do efektów rzeczowych wpływających na podniesienie poziomu nauczania w inowłodzkim gimnazjum zaliczyć należy:

 •  Pomoce dydaktyczne wzbogacające pracownię biologiczną i ułatwiające prowadzenie zajęć terenowych oraz obserwację okazów
 • Książki tematyczne do biblioteki i pracowni biologicznej
 • Regulaminy, testy konkursu wiedzy oraz konkursu plastycznego
 • Scenariusze zajęć o pszczelarstwie z różnych zajęć edukacyjnych
 • Programy zajęć terenowych
 • Karty pracy uczniów do zajęć terenowych
 • Nawiązanie kontaktów z pszczelarzem i bartnikiem
 • Kącik dla pszczół
 • Ul dydaktyczny
 • Doświadczenie nauczycieli w prowadzeniu zajęć z pszczelarstwa
 • Udoskonalenie wśród uczniów umiejętności pracy metodą projektu

 

Dzięki realizacji  zadań projektu ekologicznego Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu „Uczmy się od pszczół – program ochrony i promocji pszczelarstwa w gminie Inowłódz” , zrealizowanego w terminie 01.03.2012 – 30.06.2012 osiągnięto liczne efekty ekologiczne, które na trwałe zmieniają stosunek gimnazjalistów z Inowłodza do pszczół, ich roli w przyrodzie oraz znaczeniu dla człowieka. Przed przystąpieniem do realizacji projektu wieloletnie doświadczenie podpowiadało nam, że tylko po dogłębnym poznaniu tematu rozumem  a także każdym zmysłem można go docenić i stać się jego gorącym zwolennikiem i propagatorem. Za największe osiągnięcie kilkumiesięcznej pracy nad pszczelim tematem uważamy fakt, że nasi uczniowie nie obawiają się pszczół, uznają ich za sprzymierzeńców oraz lubią ich obserwować doceniając jednocześnie ich pracę i zorganizowanie.

Przyrost wiedzy o pszczołach i pszczelarstwie wśród uczniów gimnazjum osiągnęliśmy dzięki różnorodności przekazu informacji o pszczołach   i pszczelarstwie. Udostępniliśmy książki tematyczne, filmy. Uczniowski zespół zadaniowy przygotował i wygłosił dla wszystkich klas referaty na następujące tematy:

 • Budowa zewnętrzna pszczoły
 • Zwyczaje pszczół, rola robotnicy, królowej matki, trutnia
 • Skład chemiczny miodu
 • Rodzaje miodu i ich przeznaczenie
 • Historia miodu
 • Inne, poza miodem wytwory pszczele i ich przeznaczenie

Przeprowadzone zostały zajęcia dla wszystkich klas  z następujących przedmiotów:

 • Chemia – przedstawiono etapu powstawania miodu, jego skład chemiczny, właściwości
 • Zajęcia techniczne – zapoznano ze sposobami wykorzystania miodu i innych produktów pszczelich do przyrządzania potraw, w medycynie oraz innych dziedzinach życia człowieka. Uczniowie poznali rodzaje miodów, wykonali przepisy na potrawy z miodem. Zorganizowana została również szkolna degustacja poszczególnych rodzajów miodu i potraw z miodem wykonanych przez gimnazjalistów.
 • Historia – zapoznano uczniów z dziejami miodu od prehistorii do współczesności.
 • Biologia – zajęcia przeprowadzono w pracowni przedmiotowej z wykorzystaniem zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych. Pracowano na preparatach trwałych, martwych okazach pszczół oraz okazach żywych odłowionych na czas trwania zajęć w szkolnym ogrodzie. Zajęcia przybliżyły głównie budowę zewnętrzną pszczoły robotnicy. Omówiono również rolę poszczególnych narządów. Zajęcia kończyła wizyta przy szkolnym ulu dydaktycznym i obserwacja pszczół wewnątrz ula.
 • Plastyka – uczniowie wykonali prace plastyczne różnymi metodami. Sportretowano robotnice, królową matkę i trutnie. W celu zachowania wierności biologicznej wykonywanych prac uczniowie posiłkowali się książkami tematycznymi, tablicami dydaktycznymi, schematami i tablicami poglądowymi przygotowanymi przez uczniów do referatów. Uczniowie poznali również dokładny opis biologiczny każdej pszczelej postaci oraz rolę i czynności wykonywane w pszczelej rodzinie. Najlepsze prace wyeksponowano na wystawie szkolnej.

Wszystkie klasy spotkały się z bartnikiem i pszczelarzem poznając ich pracę a także rolę pszczół hodowlanych i dzikożyjących. Podczas spotkań pokazano uczniom możliwości realizacji własnych zainteresowań, rozwijania hobby czy wyboru drogi zawodowej.

Terenowe zajęcia przyrodnicze przeprowadzono dla wszystkich klas na nadpilicznych łąkach oddalonych od budynku szkoły o około 400 m. Uczniowie wykorzystując pomoce dydaktyczne i sprzęt zakupiony z funduszy projektu prowadzili przyżyciowe obserwacje owadów wykonując poszczególne zadania z karty pracy ucznia. Zajęcia tego typu pozwoliły utrwalić wiedzę o budowie pszczół, doznać ich zwyczaje, udoskonalić prowadzenie obserwacji przyrodniczych oraz sporządzanie notatek i wyciąganie wniosków.

Wszyscy uczniowie szkoły wzięli udział w konkursach: plastycznym i wiedzy. Do konkursu wiedzy przygotowano kompendium w postaci skryptu.

Zachęciliśmy i przekonali uczniów do działań na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego poprzez tworzenie szkolnego kącika dla pszczół. Uczniowie wykonali projekt ogrodu, pod okiem nauczyciela biologii i pracowników obsługowych szkoły przygotowali glebę oraz nasadzili według planu rośliny. W ogródku umieszczono ul dydaktyczny, poidełko dla owadów, domek dla trzmieli, wiązkę trzciny dla dzikich pszczół oraz stos polnych kamieni, jako potencjalne miejsce założenia trzmielonego gniazda. Udowodniliśmy uczniom, że mogą samodzielnie wykonać te prace bez większego wysiłku fizycznego i nakładów finansowych. Pokazaliśmy, że ogród z kącikiem dla pszczół pełni również funkcje dekoracyjne dla obejścia.

Wydaliśmy broszurę wskazującą proste zasady uczynienia ogrodów przydomowych miejscem przyjaznym dla pszczół.

Wydaliśmy również ulotkę promującą pożytki pszczelej pracy.

Wydając broszurę o roli miodu, wygłaszając referaty i przeprowadzając liczne zajęcia wskazywaliśmy na rolę pszczół w życiu człowieka ale także w funkcjonowaniu poszczególnych ekosystemów naturalnych i sztucznych.

Wskazaliśmy różne możliwości poznawania otaczającej przyrody oraz czerpania z tego korzyści i satysfakcji. Uczyliśmy o pszczołach w szkole, przed szkołą w ogrodzie, na pobliskich łąkach, przy barciach w rezerwatach przyrody. Wspierali nas fachowcy: bartnik i pszczelarz.  Udostępniliśmy książki, filmy, liczne pomoce dydaktyczne, sprzęt do prowadzenia obserwacji. Podpowiedzieliśmy, jak wypełniać karty pracy, jak pracować wg. instrukcji indywidualnie i zespołowo. Umożliwiliśmy otrzymanie dobrych stopni z wielu przedmiotów. Szeroko eksponowaliśmy osiągnięcia i pracę uczniów w prasie, Internecie na szkolnych wystawach. Umożliwiliśmy uczniom kontakt z przyrodą w sprzyjających warunkach pogodowych, gdzie praca łączyła się z wypoczynkiem. W licznych wydawnictwach projektu każdy uczeń może odnaleźć siebie na zdjęciu i pochwalić się własnym zaangażowaniem w realizację projektu przed rodziną, znajomymi, społecznością gminy. Uczniowie w ten sposób zyskują uznanie, chcę wiedzieć więcej aby stać się ekspertami we własnej rodzinie, społeczności lokalnej.

Podpowiedzieliśmy nastolatkom, jak czerpać radość z obcowania z naturą poprzez liczne wyjścia w teren, obserwacje „szkolnych” pszczół podczas przerw, oglądanie filmów, oglądanie wystaw powstałych podczas projektu, analizę szkolnych wydawnictw.

Pokazaliśmy drogi rozwijania zainteresowań, hobby, wyboru dalszej drogi zawodowej. Zorganizowaliśmy spotkania z pszczelarzem, bartnikiem.

Upewniliśmy każdego naszego ucznia i jego rodziców, iż każdy jest w stanie odnieść sukces szkolny mierzony np. czołowym miejscem zajętym w konkursie wiedzy czy artystycznym, umieszczeniem rysunku, schematy, zdjęcia w wydawnictwie szkolnym, otrzymaniem dobrej oceny szkolnej, pochwały nauczyciela, wychowawcy, dyrektora czy uznaniem rówieśników. Dokonaliśmy tego np. poprzez organizację wystaw szkolnych, konkursów, wygłaszanie referatów, zajęcia warsztatowe, wypełnianie kart pracy, własne strony w książce kucharskiej, własne rysunki i zdjęcia w kalendarzu, broszurach, ulotkach.

Copyright © 2019 Publiczne Gimnazjum w Inowłodzu - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.gimnazjuminowlodz.pl/projekty/-uczmy-sie-od-pszczol/